MUDr. Otakar Reiss

(24. 9. 1890 – 2. 5. 1945)

obětavý lékař a statečný vlastenec

Otakar Václav Reiss se narodil 24. září 1890 v Jindřichově Hradci manželům Františkovi a Marii. Jeho otec, profesor matematiky a fyziky na jindřichohradeckém gymnáziu, byl vynikající pedagog a také autor jedné z tehdejších středoškolských učebnic fyziky. Ota měl osm sourozenců, pět z nich bohužel zemřelo již v útlém věku na tuberkulózu. Jeho maminka dokonce v jeden den rodila a v ten samý den jí zemřela jedna z malých dcer. Snad proto se Otakar později rozhodl zasvětit svůj život záchraně nemocných dětí. Gymnázium navštěvoval nejprve v Domažlicích a poté v Praze na Královských Vinohradech. Po maturitě zahájil studium medicíny na lékařské fakultě Karlovy univerzity v Praze, kde se stal jeho velkým vzorem učitel MUDr. Josef Thomayer, jeden ze zakladatelů české lékařské vědy a jejího názvosloví. Otakar si svého učitele velice vážil a celý život na něj vzpomínal.

V roce 1914, když mu bylo 24 let a vypukla 1. světová válka, byl v předposledním ročníku lékařské fakulty. Vzhledem k tomu, že armáda potřebovala lékaře, musel odpromovat o rok dříve, a to 24. září 1914. Rok po zahájení války byl odvelen do služeb rakousko-uherské armády na srbskou frontu, kde se při útoku přes rozvodněnou řeku Drávu málem utopil, a proto se musel vrátit zpátky domů, aby se zotavil. Poté byl přidělen k českému pluku a jako vojenský lékař odjel na ruskou frontu v Haliči. Po stabilizaci situace na východě pluk přesunuli na italskou frontu, kde strávil mladý dr. Reiss tři roky až do konce války a dosáhl zde hodnosti kapitána. Během bojů byl svědkem lidských tragédií, které ho ovlivnily na celý život. I tyto zkušenosti mohly přispět k jeho rozhodnutí krátce po válce vystoupit z římskokatolické církve a zůstat bez vyznání.

Dr. Reiss jako vojenský lékař za 1. sv. války.
reisicek
Dr. Reiss se zaměstnanci léčebny v Jevíčku roku 1920.

 

Po roce 1918 setrval ještě několik měsíců v divizní vojenské nemocnici v Praze-Karlíně. Na konci roku 1919 nastoupil jako sekundář profesora MUDr. Ladislava Syllaby, předního čs. internisty a neurologa a též osobního lékaře prezidenta T. G. Masaryka. V roce 1920 ho prof. Syllaba vyslal na lékařskou praxi do Masarykovy plicní léčebny v Jevíčku, aby zde studoval problematiku plicní tuberkulózy pod vedením vynikajícího odborníka primáře MUDr. Rudolfa Lubojackého. Tuberkulóza, po 1. světové válce velmi rozšířená, byla velkou metlou sociálně slabších vrstev obyvatelstva. MUDr. Otakar Reiss strávil na praxi v léčebně dva roky, kde získal informace a praktické poznatky o pokroku v léčbě této závažné nemoci. V Jevíčku se seznámil se svou budoucí manželkou Emilií Tillovou, dcerou jevíčského lékárníka Karla Tilla, s níž se v roce 1922 oženil. V témže roce ve věku 32 let byl Spolkem pro rodinné, zdravotní a léčebné osady dětské na Moravě jmenován ředitelem léčebny dětské tuberkulózy v Šumperku, kam se se svou ženou na jaře přestěhoval. Zde se manželům Reissovým narodily dvě děti, dcera Karla (1925) a syn Jiří (1927).

Rodina Reissova před budovou sanatoria v Šumperku asi v roce 1922 – vzadu MUDr. Otakar Reiss s manželkou Emilií, vlevo rodiče manželky Karel a Barbora Tillovi, uprostřed mladý Karel Till, vpravo Tereza a Jan Reissovi.
Dr. Reiss se spolupracovníky a pacienty při stolování před budovou sanatoria na začátku dvacátých let 20. století.

V Šumperku se dr. Reissovi zalíbilo a do své práce se pustil nadšeně, s velkou vervou a úsilím. Staral se o materiální vybavení léčebny, získal schopné a nadané mladé lékaře, kteří pod jeho vlivem napsali i některé lékařské publikace. Ke všem dětem přistupoval s mimořádnou péčí, láskou a přátelským porozuměním. Děti nejen léčil, ale i vychovával, a to s pomocí učitelského sboru a ošetřovatelek. Osvětovou a mravní výchovou se staral i o svůj tým spolupracovníků. Každý, kdo se s ním setkal, v něm poznal skvělého a dobrého člověka, jenž neznal rozdílu stavu, náboženství ani národnosti. Jeho vážnost a obliba se šířila po kraji. Zakrátko založil v Šumperku i poradnu Masarykovy ligy proti tuberkulóze, kde se věnoval v první řadě prevenci této choroby. Jezdil po severomoravských městech a vesnicích, pořádal nespočet zdravotnických přednášek a psal velké množství zpráv a článků do místního i regionálního tisku. Nezapomínal ani na své odborné studium a vědeckou práci. Ve dvacátých a třicátých letech 20. století podnikl za podpory ministerstva zdravotnictví několik zahraničních studijních cest, především do Německa, Švýcarska a Francie. Poznatky z těchto cest a především zkušenosti ze své lékařské praxe pak uplatnil v řadě odborných referátů a na vědeckých konferencích. Otakar Reiss nebyl pouze odborným a osvětovým lékařem, ale také činorodým vlastencem s četnými aktivitami v Národní jednotě a v Sokole. Měl široké kulturní, filozofické a literární zájmy. V roce 1922 přeložil z angličtiny knihu povídek siouxského kmene Večery ve wigwamu (vypravované Karlem A. Eastmanem a Helenou Goodale Eastmanovou). Věnoval se též činnosti sportovní, rád plaval a jezdil na kole. Během několika let procestoval celou republiku, aby poznal svoji vlast. Jeho velkým koníčkem byly šachy. Jako člen šumperského šachového klubu Rašovský patřil na turnajích mezi nejlepší hráče. Pracovní pohoda, rodinné štěstí, přátelské a kolegiální schůzky ve Vědeckém lékařském spolku v Olomouci, odborná a osvětová práce na německém Šumpersku tvořily rámec a náplň jeho osvíceného života.
Dr. Reiss v ambulanci vyšetřuje dětského pacienta (v zrcadle je vidět asistujícího T. Kleckera).
Dr. Reiss u dětí na pískovém hřišti s houpačkami
Malí i starší pacienti s dr. Reissem uprostřed (vlevo dr. Lukášová a za ní paní Výborná, roz. Peňazová, vpravo vrchní sestra Osvaldová).

V roce 1938 narušil v Šumperku bohulibou a cílevědomou činnost pracovitého ředitele blížící se „Mnichov“. Po vyhlášení mobilizace byl jako lékař v hodnosti kapitána povolán k armádě do Zlína a následně dál, na Slovensko. Okupace československého pohraničí včetně Šumperka znamenaly pro dr. Reisse životní zlom. Kvůli mnichovskému diktátu se do svého působiště v okupovaném Šumperku, po kterém se mu velmi stýskalo, již vrátit nemohl. Uchýlil se proto do Jevíčka, kde nastoupil 8. října 1938 jako primář dětského oddělení Zemské plicní léčebny, aby mohl zůstat věrný svému životnímu poslání – starosti o nemocné děti. Jevíčská léčebna se stala útočištěm nejen jeho, ale i části dětských pacientů ze Šumperka, kteří sem byli přemístěni. Pracoval zde ve skromnějších, mnohdy i v nedostatečných lékařských podmínkách, avšak o tuberkulózní děti pečoval se stejnou láskou jako v sanatoriu šumperském. Dětských lůžek bylo v Jevíčku tehdy 80, což byla asi třetina počtu v Šumperku. Proto se primář snažil, aby byla kapacita dětského pavilonu navýšena a tím zřízena náhradní dětská léčebna za ztracený šumperský ústav. Jeho snahy však byly marné, nedočkaly se kladné odezvy u nadřízených úředníků. V dětském pavilonu alespoň svépomocí zdokonalil jeho provoz a získal pro něj samostatný rentgen a vlastní laboratoř. Brzy se s velkým úsilím a energií sobě vlastní zapojil do chodu celého ústavu, a tím i do léčebné péče o pacienty dospělé. Dr. Reiss se dále vzdělával, účastnil se lékařských sezení, přednášel své poznatky, vydával řadu odborných článků k tuberkulózní problematice. I nadále byl činný v Sokole, podílel se na práci Masarykovy ligy proti tuberkulóze v Jevíčku a od května 1941 na přípravě vědeckého sjezdu věnovaného dětské tuberkulóze. Avšak zlá doba stupňující se perzekuce byla i takovéto činnosti nepříznivá a on v ní nemohl dále pokračovat. Jeho kolegové těžce nesli, že do léčebny přestal docházet tak, jak jej znali dříve – jako člověk milý, usměvavý a plný pracovního elánu, jenž měl vždy víru ve věčnou platnost pravdy a práva. Při oslavě Reissových padesátin pronesl jeden z přátel přípitek s přáním jeho brzkého poválečného návratu do Šumperka, protože jeho kolegové a přátelé dobře věděli, jak strádá, jak se mu po jeho sanatoriu stýská. Slyšel to bohužel i přítomný německý úředník, a tak se tento přípitek stal pravděpodobně prvním podnětem k jeho pozdějšímu penzionování. MUDr. Otakar Reiss pracoval v jevíčské léčebně jen do 31. ledna 1942, kdy byl v podstatě z politických důvodů ve věku 52 let předčasně poslán do penze. Ještě rok pracoval v poradně Masarykovy ligy proti tuberkulóze v Boskovicích, která mu byla velkou útěchou a jíž se pilně věnoval. Velmi jej zarmoutila zpráva o náhlé smrti jeho přátel dr. Václava Skaláka a dr. Jana Vignatiho, kteří byli v Olomouci popraveni nacisty.

V lednu roku 1943 si dr. Reiss našel práci daleko od rodiny, v pražských ambulatoriích a v poradně v Říčanech, kde mohl vykonávat rozsáhlejší lékařskou praxi. Pracoval tam ve ztížených podmínkách, ale vytrvale a s chutí. Bydlel u své sestry na periferii Prahy, kam zajížděl jen na noc, a střídmě se stravoval po restauracích. Svou rodinu, která zůstala v Jevíčku, navštěvoval jen velmi zřídka. V Praze byla především vyhledávána jeho činnost v poradně, neboť byl velice laskavý a pomáhal českým lidem, jak jen se dalo. A to nejen nemocným, ale i zdravým, kteří vzhledem k hrozícímu pracovnímu nasazení v Říši „nemocní“ být potřebovali. Řadu jich v pracovní neschopnosti držel uměle, některé i léčivým pneumotoraxem. Svými kolegy a personálem říčanské poradny byl ctěn a milován.

Otakar Reiss se svými dětmi Jirkou a Karlou.
Otakar Reiss s manželkou a dětmi v Šumperku roku 1938.
 
Otakar Reiss byl vlastencem nejen smýšlením, ale i skutky. Odmítl diktovanou nabídku na dobré místo v poloněmeckých službách. Jako věrný stoupenec T. G. Masaryka a jeho žáka E. Beneše nemohl tedy uniknout pozornosti německých úřadů. Poprvé byl zatčen gestapem 16. února 1944, kdy byl obviněn a vyslýchán kvůli obsahu cizího dopisu. Vězněn byl v Kounicových kolejích v Brně a v Praze na Pankráci. Nic podstatného mu neprokázali, a tak byl po třech měsících 19. května 1944 ve zbídačelém zdravotním stavu propuštěn. Celý tento případ byl „justičním omylem“, jakých se gestapo dopouštělo často a bez nejmenší omluvy. Na svobodě pobyl ovšem jen velmi krátce. Zanedlouho objevilo gestapo v jednom z jeho dopisů příznačný výrok, že „stojí a bude vždy stát za Benešem a jeho politikou“. Při následující domovní prohlídce v Jevíčku našli Němci jeho československou důstojnickou uniformu, jejíž součástí byla i šavle. Tato „zbraň“ se stala přímou záminkou k opětovnému zatčení dne 24. října 1944. Naštěstí však gestapo pravděpodobně nevědělo o jeho dalších vlasteneckých činech, kdy finančně podporoval odbojové protinacistické hnutí v čele s kapitánem Potůčkem a jeho tajnou vysílačku. I tak byl na Pankráci dlouho a velmi krutě vyšetřován. Vánoce 1944 strávil v cele s dělníkem a knězem, jimž tichým hlasem přednášel báseň „Štědrý den“ z Erbenovy Kytice. Během pobytu v pankrácké věznici měl povolenu pouze jedinou návštěvu, kdy vyčerpaný a hladový otec viděl svou rodinu naposledy…
 
Dne 7. února 1945 byl dr. Otakar Reiss převezen do vězení v Terezíně, které bylo na konci války velmi přeplněno. V terezínské Malé pevnosti byl vězněn v celách č. 12, 45 a 10. Ve velké cele č. 45, kde se v zimě, o hladu a při bídné hygieně tísnilo někdy až 500 vězňů, ve dne v noci v nesnadných podmínkách obětavě ošetřoval spoluvězně. Neléčil ani tak nemoci, jako spíše zubožené duše lidí. Byl téměř bez jakýchkoliv lékařských prostředků, a proto léčil více „slovem než rukou“. Pro jeho obětavost, laskavost a vzácnou povahu ho měl každý rád a všichni spoluvězni, kteří přežili, na něj vzpomínali. Když sám onemocněl, chtěl ho doc. Jiří Syllaba (syn prof. MUDr. Ladislava Syllaby), jenž byl v táboře vedoucím lékařem, přeložit do menší cely s přijatelnějšími životními podmínkami. Dr. Reiss to však odmítl s vysvětlením, že v té velké cele je ho potřeba víc, že je tam hrozná bída. V dubnu 1945 zachvátila vězeňský tábor tyfová epidemie. I on sám byl 10. dubna 1945 infikován. Přestože byl nemocný a zesláblý, pracoval ještě deset dní s vysokými horečkami až do úplného vyčerpání. Poté, co upadl do bezvědomí, zažádal jeho přítel doc. Syllaba policejního lékaře z Litoměřic, který měl přímý dozor, aby byl transportován do tamější nemocnice. Lékař to sice dovolil a přislíbil, ale terezínské gestapo transport zamítlo. Po osmidenní smrtelné agonii dotlouklo šlechetné srdce Otakara Reisse. Stalo se tak 2. května 1945, týden před definitivním osvobozením republiky.
 
Břišní tyfus byl oficiální příčinou úmrtí, jak bylo uvedeno v německých bakteriologických vyšetřeních. Ta však byla v posledních válečných měsících již značně nespolehlivá. Podle názoru doc. Jiřího Syllaby onemocněl Otakar Reiss také skvrnivkou, na kterou vlastně zemřel. V Terezíně bylo vězněno celkem dvacet českých lékařů, ale jen jediný z nich, dr. Otakar Reiss, se konce války nedožil.
 

Koncem května roku 1945 se ve vlaku Praha–Tábor vyjádřil bývalý italský vězeň, který spěchal domů do Milána, k tomu, co zažil v Terezíně:
„ Na jednoho člověka do smrti nezapomenu, na nějakého doktora Reisse. To byl zlatý člověk, ten nás mnoho zachránil před smrtí…“